Balsaminki

Spotkania z Zabytkami, Tom 12, Numer 1 (35) (1988) s. 57
Izabela Rejduch-Samkowa

 

do góry