„Kontrakt o wybudowanie i dzierżawę huty żelaznej w starostwie grabowskim w końcu XVIII w.”, St. Nawrocki, "Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza", T. 1, z. 2, 1956 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 5, Numer 3/4 (1957) s. 673
, St. Nawrocki (aut. dzieła rec.)

 

do góry