Opracowanie węgli drzewnych pochodzących z wypełnisk jam grobowych cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach, stanowisko 22, woj. wielkopolskie

Studia Lednickie, Tom 7 (2002) s. 163-191
Maria Michniewicz

 

do góry