Plagiat jako problem materialnoprawny i formalny w postępowaniach o nadanie stopni i tytułu naukowego

Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Tom 16 (2008) s. 191-201
Robert Kamiński

 

do góry