„Białorusini” czy „Moskale”? Ludność miejscowa Białej Rusi w świetle raportów emisariuszy Straży Kresowej Okręgu Brzesko‑Grodzieńskiego

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 48 (2013) s. 75-93
Joanna Gierowska‑Kałłaur

 

do góry