Wielka własność ziemska w guberni podolskiej na tle Ukrainy Prawobrzeżnej w XIX wieku

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 53, Numer 1 (2018) s. 5-33
Tadeusz Epsztain

 

do góry