Tradycja rękopiśmienna przepowiedni elekcyjnej Jerzego Joachima Retyka : analiza przekazów i edycja

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 60 (2016) s. 155-213
Michał Choptiany

 

do góry