Lituano-Slavica Posnaniensia : studia historica

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
ISSN 0860-0066

up