Etnografia Polska

Instytut Archeologii i Etnografii Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0071-1861

up