A letter from Prof. Yusaku Kunita.

Folia Historiae Artium. Seria Nowa, Tom 2/3 (1996/1997) s. 174-175
Yusaku Kunita

 

do góry