Szczątki dużych ssaków z górno-, późno- i schyłkowopaleolitycznych stanowisk jaskiniowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Studia i Materiały Archeologiczne, Tom 12 (2005) s. 169-195
Sylwia Szulc

 

do góry