O deminutywno-ekspresywnej funkcji dawnego formantu -ę we współczesnym języku bułgarskim i macedońskim : na tle tradycji staro-cerkiewno-słowiańskiej

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 27 (1972) s. 197-207
Stefan Warchoł

 

do góry