Wielkie posiadłości ziemskie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i ich wpływ na dzisiejsze środowisko antropogeniczne

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 1 (2012) s. 113-138
Mariusz Kowalski

 

do góry