Ze studiów nad rolą protestantów w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Łodzi

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 1 (2012) s. 167-192
Mariusz Kulesza

 

do góry