Wczesnośredniowieczne hetki czy wirujące kostki

Słupskie Studia Historyczne, Tom 1 (1993) s. 3-13
Tadeusz Malinowski

 

do góry