Aspekt interakcyjny wyrażeń idiomatycznych : nacechowanie genderowe frazeologizmów w komunikacji językowej

Prace Językoznawcze, Tom 10 (2008) s. 79-104
Aleksander Kiklewicz

 

do góry