"1616: Shakespeare and Tang Xianzu’s China", Tian Yuan Tan, Paul Edmondson, Shih-pe Wang, London 2016 : [recenzja]

Multicultural Shakespeare, Tom 17 (2018) s. 125-128
Qiao Xueying , Paul Edmondson (aut. dzieła rec.), Tian Yuan Tan (aut. dzieła rec.), Shih-pe Wang (aut. dzieła rec.)

 

do góry