Zwrot nakładów z majątku wspólnego małżonków na nieruchomość stanowiącą majątek osobisty drugiego małżonka a ius retentionis – pytanie o celowość poszerzania katalogu wyjątków wymienionych w art. 461 § 2 k.c.

Acta Iuris Stetinensis, Tom 27 (2019) s. 137-153
Dominika Mróz-Krysta

 

do góry