„Еврейсо-хазарската преписка от X в. Като извор за средновековната историа на българите”, Марин П. Димитров, „Исторически преглед” 36 (1980) z. 4 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 28 (1983) s. 276
W. S. , Марин П. Димитров (aut. dzieła rec.)

 

do góry