Frazeologizmy w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców na przykładzie czasownika "robić" i jego odpowiedników - hispańskiego "hacer" i portugalskiego "fazer"

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 6 (1996) s. 35-41
Magdalena Starzycka

 

do góry