Anatomiczno-funkcjonalne zróżnicowanie móżdżku a paradygmaty zaburzeń móżdżkowych

Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Numer 1-2(28-29) (2014/2015) s. 71-81
Urszula Ciszewska-Psujek

 

do góry