Germanizmy w języku białoruskim mające polskie ekwiwalenty: ich liczebność w ujęciu diachronicznym i charakterystyka jakościowa

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, Tom 12 (2017) s. 120-129
Gerd Hentschel

 

do góry