Lituano-Slavica Posnaniensia : studia historica

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISSN 0860-0066

up