Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ISSN 2082-0976

up