"Entokul'turnye stereotipy v slavjanskoj narodnoj tradicii", Ol'ga V. Belova, Moskva 2005 : [recenzja]

Etnolingwistyka, Tom 18 (2006) s. 387-388
Julia Kriwoszczapowa, Ksenia Piankowa , Olga V. Belova (aut. dzieła rec.)

 

do góry