Przyczynki do hipotezy o pochodzeniu dynastii Giedymina ze Żmudzi : ze studiów nad ustrojem wewnętrznym dawnej Żmudzi

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 13 (1927) s. 392-416
Stanisław Zajączkowski

 

do góry