Modele ekonometryczne w opisie wartości rezydualnej inwestycji

Oeconomia Copernicana, Tom 4, Numer 3 (2013) s. 49-63
Paweł Kliber, Artur Stefański

 

do góry