Nowe badania nad językiem dawnych słowiańskich gwar Pomorza Zachodniego : na przykładzie rozwoju zgłoskotwórczego *l, *l' w nazwach terenowych tego obszaru

Prace Językoznawcze, Tom 11 (2009) s. 213-228
Jerzy Duma

 

do góry