Sprawozdanie z interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Preservation of Lithuania Minor's Cultural Heritage and Strengthening of Regional Identity (Ochrona dziedzictwa kulturowego mniejszości litewskiej i wzmacnianie tożsamości regionalnej)", Kłajpeda 12 marca 2008

Prace Językoznawcze, Tom 10 (2008) s. 291-293
Sebastian Przybyszewski

 

do góry