Działalność Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w latach 1918−1939 w świetle rocznych materiałów sprawozdawczych

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, Tom 9 (2010) s. 41-55
Iwona Kawalla

 

do góry