Czasownikowe derywaty "odzwierzęce" w polszczyźnie historycznej i ich funkcja w wierszu Juliana Tuwima "Figielek"

Studia Językoznawcze, Tom 15 (2016) s. 103-113
Adrianna Seniów

 

do góry