Multimodal rhetorical analysis of Amnesty International’s website

Res Rhetorica, Numer 3 (2018) s. 39-56
Aleksandra Ochowicz

 

do góry